REGULAMIN KORZYSTANIA Z KUPONOWEGO KLUBU RABATOWEGO

Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki stron wynikające z korzystania z niniejszej Strony Internetowej, w tym odnoszące się do informacji zamieszczonych na Stronie Internetowej, a także zakupów i wykorzystania kuponów. Użytkownik musi uważnie przeczytać niniejszy Regulamin. Udostępnianie danych na Stronie Internetowej lub złożenie zamówienia na Kupon za pośrednictwem tej Strony jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu i Polityki Prywatności. Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszego Regulaminu, prosimy o kontakt z nami.

 1. Definicje.

  W niniejszej Umowie stosujemy różne zdefiniowane terminy. Rozpoznają Państwo, że są one zdefiniowane po tym, że rozpoczynają się wielką literą.

  1. Konto – wirtualne zapisy Platformy umożliwiające identyfikację, śledzenie i zarządzanie Saldem Kuponowym Użytkownika;
  2. Administrator – administrator danych osobowych Użytkowników zgodnie z Polityką Prywatności;
  3. Reklama – wszelkiego rodzaju materiały promocyjne lub reklamowe, które są publikowane lub w inny sposób wyświetlane na Stronie Internetowej w imieniu Ogłoszeniodawcy;
  4. Ogłoszeniodawca – Sprzedawca lub osoba trzecia oferująca usługi lub pakiety łączone, które można nabyć z wykorzystaniem Kuponu, zgodnie z Warunkami Rabatowymi;
  5. Treść – informacje i materiały, które Użytkownik może publikować i / lub pobrać ze Strony Internetowej;
  6. Mikrostrona – pomocnicza strona uzupełniająca do Strony Internetowej, w tym aplikacje mobilne, usługi łączności elektronicznej, serwisy społecznościowe, a także wszelkie strony indywidualne, strony partnerów biznesowych lub sprzedawców lub inne strony charakterystyczne dla danej dziedziny, które zawierają linki bądź odnośniki do niniejszego Regulaminu;
  7. Zamówienie – oferta na zakup Kuponu złożona przez Użytkownika;
  8. Operator płatności – płatności mogą być przetwarzane przez osoby trzecie świadczące usługi przetwarzania danych i płatności, fakturowania należności, uzgadniania sald i raportowania;
  9. Platforma – oprogramowanie używane do zarządzania Stroną Internetową i Kontem, a także do realizacji innych usług związanych z realizacją Zamówień;
  10. Polityka Prywatności – zbiór zasad dotyczących przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności mających zastosowanie w odniesieniu do Użytkowników Strony Internetowej, przedstawiony szczegółowo na Stronie Internetowej w zakładce „Polityka prywatności”;
  11. Zakup – zakup Kuponu ze Strony Internetowej następujący po złożenia Zamówienia przez Użytkownika i potwierdzeniu zawarcia umowy przez Sprzedawcę. Strona Internetowa nie może być wykorzystywana do zakupu jakichkolwiek fizycznych towarów i nic, co jest umieszczone na Stronie Internetowej, nie powinno być traktowane jako oferta takiej sprzedaży;
  12. Zwrot pieniędzy – zwrot ceny zakupu Kuponu;
  13. Rejestracja – utworzenie Konta na Platformie. Ilekroć dokonywany jest Zakup, automatycznie rejestrowane jest Konto Użytkownika poprzez podanie przez niego unikalnych danych, co umożliwia Użytkownikowi przechowywanie i dostęp do jego Salda Kuponowego na Platformie. Strona Internetowa może zezwolić na samodzielną rejestrację Konta przez Użytkownika;
  14. Sprzedawca - podmiot, od którego można nabyć Kupony;
  15. Regulamin Klubu Rabatowego, lub Regulamin - niniejszy Regulamin w całości;
  16. Użytkownik – każda osoba fizyczna mająca dostęp do lub korzystająca ze Strony Internetowej, w tym każda osoba, która dokonała Zakupu lub otrzymała Kupon w prezencie (pod warunkiem, że zgodnie z Warunkami Rabatowymi odnoszącymi się do konkretnego Kuponu, rozdawanie Kuponów w prezencie jest dozwolone);
  17. Kupon – instrument w postaci elektronicznej, który jest sprzedawany przez Sprzedawcę i który, z zastrzeżeniem Warunków Rabatowych, uprawnia Użytkownika do jego wykorzystania przy zakupie od różnych Ogłoszeniodawców oferowanych przez nich Produktów Rabatowych. Kupon elektroniczny może mieć formę fizycznego dokumentu;
  18. Saldo Kuponowe – suma niewykorzystanych Kuponów zakupionych od Sprzedawcy i przypisanych do konkretnego Użytkownika, reprezentowana przez saldo na Koncie;
  19. Warunki Rabatowe – niektóre Kupony mogą podlegać szczególnym dodatkowym warunkom opisanym w Reklamie na Stronie Internetowej lub na fizycznie wydrukowanym Kuponie;
  20. Prezent do Kuponu – bezpłatna usługa lub towar, które mogą być dodane do każdego zakupionego Kuponu, niezależnie od wartości Kuponu. Prezent do Kuponu nie ma żadnej wartości handlowej i nie może być zakupiony oddzielnie. Żadna oferta prezentowana na Stronie Internetowej nie może być w żadnym wypadku potraktowana jako oferta zakupu Prezentu do Kuponu;
  21. Produkty Rabatowe – usługi oferowane przez danego Ogłoszeniodawcę, które są opisane w treści reklamy, a które można otrzymać w zamian za Kupon z zastrzeżeniem Warunków Rabatowych;
  22. Wartość Kuponu – cena zapłacona przez Użytkownika za Kupon i zgromadzona na Koncie;
  23. Strona Internetowa – strona zarejestrowana pod tą domeną, oferująca składanie Zamówień, a także każda Mikrostrona;
  24. Administrator Strony – podmiot WVC LLC odpowiedzialny za prawidłowe funkcjonowanie Strony Internetowej.
 2. Ogólne Warunki Korzystania ze Strony Internetowej

  1. Użytkownik akceptuje warunki niniejszego Regulaminu, ilekroć korzysta z jakiegokolwiek aspektu Strony Internetowej, niezależnie od tego, czy Kupon został zakupiony, czy nie. Niniejszy Regulamin odnosi się do Zakupów i korzystania z Kuponów. Odrębne Warunki mogą dotyczyć wykorzystania Kuponów na zakup Produktów Rabatowych.
  2. Wszystkie Kupony są kuponami wielofunkcyjnymi, które podlegają postanowieniom niniejszego Regulaminu oraz wszelkim innym regulaminom odpowiednich Ogłoszeniodawców. Oznacza to, że wszystkie Kupony mogą być wykorzystane na zakup różnych usług oferowanych przez różnych Ogłoszeniodawców.
  3. Wszelkie informacje handlowe, cenniki i Reklamy Produktów Rabatowych na tej Stronie Internetowej są jedynie zaproszeniem Użytkowników do składania ofert i zawierania umów na Zakup. Żadne informacje zaprezentowane na tej Stronie Internetowej, niezależnie od ich nazwy, nie powinny być traktowane jako oferta w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa.
  4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania Zamówienia w przypadku, gdy zachowanie Użytkownika jest postrzegane jako podejrzane lub potencjalnie oszukańcze. Wykorzystywanie Strony Internetowej do odsprzedaży nie jest tolerowane i Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania Zamówień, które zostaną uznane za wykazujące cechy zachowań zmierzających do odsprzedaży.
  5. O ile nie uzgodniono inaczej, Sprzedawca może wprowadzać zmiany w specyfikacji Kuponów. W szczególności, bez ograniczeń, tożsamość i liczba Ogłoszeniodawców, którzy są gotowi zaakceptować Kupony jako zapłatę za Produkty Rabatowe, może ulegać zmianie, co Użytkownik wyraźnie potwierdza i akceptuje.
  6. Wszelkie Zamówienia na Kupony złożone przez Użytkownika są uważane za ofertę i uważa się, iż została ona przyjęta przez Sprzedawcę jedynie po potwierdzeniu Zamówienia przez Sprzedawcę lub dostarczeniu Kuponów, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty. Ponadto, nawet jeśli Sprzedawca początkowo przyjął ofertę Użytkownika, może on anulować transakcję w dowolnym momencie, jeżeli istnieje uzasadnione podejrzenie, że Użytkownik dopuścił się oszustwa wobec Sprzedawcy, Ogłoszeniodawcy lub strony trzeciej stowarzyszonej ze Sprzedawcą.
  7. Sprzedawca ma prawo odmówić akceptacji Zamówienia złożonego za pośrednictwem Strony Internetowej bądź telefonicznie i nie jest zobowiązany do podawania powodów takiej decyzji.
  8. Składając Zamówienie Użytkownik musi mieć co najmniej 18 lat i posiadać pełną zdolność do czynności prawnych lub zgodę swojego opiekuna prawnego, zgodnie z przepisami ustawowymi obowiązującymi w aktualnym miejscu pobytu Użytkownika. Użytkownik zobowiązuje się nie podawać fałszywych danych, w tym fałszywych nazwisk, adresów i / lub danych kontaktowych i płatniczych; jak również nie brać udziału w jakichkolwiek nielegalnych działaniach w związku z Zakupem lub wykorzystaniem Kuponu, ani też nie zezwalać komukolwiek innemu na takie działania. Sprzedawca nie może być pociągnięty do odpowiedzialności, jeśli dane są wpisane błędnie i z Kuponu korzysta ktoś inny niż jego zamierzony odbiorca.
  9. Dane osobowe użytkowników są gromadzone na zasadzie pełnej dobrowolności i wykorzystywane wyłącznie przez Administratora (Sprzedawcę) w zakresie niezbędnym do realizacji Zamówień na Kupony.
  10. Aktualne informacje o cenach Kuponów i Produktów Rabatowych obowiązują od dnia ich pojawienia się na Stronie Internetowej; są to ceny netto nie zawierające podatku VAT, podatku od sprzedaży ani jakiegokolwiek innego podatku.
  11. Wszystkie ceny podane są w określonej walucie i zawierają wszystkie podatki obowiązujące na terytorium kraju siedziby rejestrowej Sprzedawcy. Użytkownik jest odpowiedzialny za pobranie, potrącenie, zadeklarowanie i odprowadzanie dodatkowych należnych podatków do właściwego organu podatkowego.
  12. Użytkownik nie musi przeprowadzać odrębnej Rejestracji w celu Zakupu Kuponu lub jego wymiany. Użytkownik może dokonać samodzielnej rejestracji Konta w celu umożliwienia Sprzedawcy zapewnienia Użytkownikowi łatwego dostępu do drukowania Kuponów, przeglądania poprzednich Zakupów i modyfikacji swoich preferencji. Rejestracja oznacza również, że Użytkownik nie musi ponownie wprowadzać swoich danych za każdym razem, gdy coś kupuje lub ponownie odwiedza Stronę Internetową. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy Rejestracji nowego lub anulowania istniejącego Konta w dowolnym momencie.
  13. Sprzedawca ma prawo odmówić akceptacji Zamówienia złożonego za pośrednictwem Strony Internetowej bądź telefonicznie i nie jest zobowiązany do podawania powodów takiej decyzji.
  14. Dane osobowe przekazane w momencie składania Zamówienia są przetwarzane przez Administratora Strony, Operatora Płatności i / lub Handlowca w zakresie niezbędnym do realizacji Zamówienia, w tym do realizacji rozliczeń online i offline oraz obsługi posprzedażowej, zgodnie z Polityką Prywatności.
  15. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania oferowania Kuponów w dowolnym momencie lub do zmiany warunków Regulaminu Rabatowego.
  16. Zakupy dokonywane są wyłącznie na użytek własny bądź podarunkowy, handel Kuponami jest bezwzględnie zabroniony.
  17. Użytkownik nie ma prawa powielać Kuponów w jakikolwiek sposób ani umożliwiać takich działań innym osobom.
  18. Wszystkie Produkty Rabatowe prezentowane na Stronie Internetowej, a także inne nazwy, są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych; mogą one stanowić chroniony prawem znak towarowy Ogłoszeniodawców.
  19. Treść podlega w pełni ochronie praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej i nie może być wykorzystywana do celów innych niż cele wyraźnie dozwolone w niniejszym Regulaminie - w szczególności nie może być kopiowana, zarówno w całości jak i w części.
 3. Zamówienia na Kupony

  1. Zamówienia są przyjmowane 24/7 przez cały rok. Zamówienia można składać przez Internet lub telefonicznie, z dowolnego miejsca na świecie, przy czym w niektórych krajach możliwe jest jedynie dokonanie przedpłaty za pośrednictwem systemu płatności wskazanego na Stronie Internetowej.
  2. Jeżeli Użytkownik nie zakończył procesu rejestracji Konta, ale pozostawi Sprzedawcy swoje podstawowe dane kontaktowe, przedstawiciel Sprzedawcy skontaktuje się z Użytkownikiem drogą mailową lub telefonicznie w celu potwierdzenia otrzymania Zamówienia. W tym momencie ma miejsce Zakup, zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym Regulaminie. Zakup nie jest zakończony, dopóki Użytkownik nie otrzyma e-maila potwierdzającego przyjęcie jego oferty i nie dokona zapłaty za Zamówienie.
  3. W przypadku dokonania Zakupu, Kupon jest automatycznie zasilany środkami z Salda Kuponowego Użytkownika. Dodatkowe potwierdzenia, jak również Prezent do Kuponu, mogą zostać dostarczone w formie elektronicznej, za pośrednictwem firmy kurierskiej lub poczty - czas dostawy to 1 do 3 dni roboczych, ale czas dostawy nie jest uważany za czynnik kluczowy transakcji i Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia w dostawie lub straty wynikające z takiego opóźnienia. Powyższy termin dostawy może jednak zostać wydłużony z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy, gdy nie ponosi on odpowiedzialności za opóźnienia w doręczeniu Kuponu poprzez pocztę lub firmę kurierską.
  4. Płatności mogą być przyjmowane i przetwarzane przez różnych Operatorów usług płatniczych (w zależności od wybranej metody płatności) lub usługi pocztowe / firmy kurierskiej, jeśli wybrano opcję płatności przy odbiorze.
  5. Jeśli Użytkownik zdecyduje się na przedpłatę, Kupon zostanie zasilony kwotą, a Prezent do Kuponu zostanie do niego dostarczony po otrzymaniu środków w wysokości 100% ceny Zakupu i dodatkowych kosztów (np. kosztów wysyłki, kosztów ubezpieczenia) i po dokonaniu Zakupu.
  6. W przypadku niedokonania Zakupu w odniesieniu do przedpłaconego Zamówienia, płatność zostanie zwrócona Użytkownikowi.
  7. Jeśli wybrano opcję płatności „za pobraniem", Użytkownik upoważnia Sprzedawcę do pokrycia kosztów wysyłki w imieniu Użytkownika oraz zobowiązuje się do zwrotu tych kosztów. Proszę zapoznać się z warunkami korzystania odnoszącymi się do konkretnych Produktów Rabatowych lub Prezentów do Kuponów w odniesieniu do kosztów wysyłki.
  8. O ile wyraźnie nie wskazano inaczej na Stronie Internetowej lub w Warunkach Rabatowych, nie ma limitu Zakupu Kuponów w odniesieniu do danego gospodarstwa domowego lub jednego Użytkownika. Nie określono również minimalnej ani maksymalnej wartości Salda Użytkownika. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania oferowania Kuponów w dowolnym momencie lub do zmiany warunków Regulaminu.
  9. Gdy Użytkownik kupuje więcej niż jeden Kupon, wartości Kuponów są gromadzone na Saldzie Użytkownika. Kupony mogą być łączone pod warunkiem, że są one własnością tego samego Użytkownika.
  10. Kupon nie może być wykorzystany do zakupu kolejnego Kuponu.
 4. Odstąpienie od umowy i procedury reklamacyjne

  1. Użytkownik ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty potwierdzenia Zamówienia.
  2. Odstąpienie musi być zawsze poprzedzone kontaktem mailowym przez formularz kontaktowy oraz pisemnym oświadczeniem zawierającym numer rachunku bankowego Użytkownika, który dokonał płatności za Kupon.
  3. Jeśli Użytkownik prześle Sprzedawcy prośbę o anulowanie niewykorzystanego Kuponu we wskazanym powyżej terminie, otrzyma on Zwrot pieniędzy.
  4. Jeśli Użytkownik otrzyma Prezent w postaci fizycznego produktu do Kuponu, konieczny jest jego zwrot w celu anulowania Zakupu. Prezent należy odesłać na adres siedziby głównej sprzedawcy na adres: Worldwide Venture Capital LLC, 16192 Coastal Highway, Lewes, DE19958, County of Sussex, United States. Zgodnie z ustawą klient ma 14 dni na poinformowanie sprzedawcę o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość, a następnie kolejne 14 dni od momentu poinformowania na odesłanie ewentualnego prezentu (jeżeli w ramach zakupu był oferowany).
  5. Reklamacje są rozpatrywane w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania pisma reklamacyjnego. Jeżeli reklamacja zostanie rozpatrzona pomyślnie, Zwrot pieniędzy bądź korekta / wymiana Kuponu odbywa się automatycznie. Użytkownik może zapytać o status reklamacji za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres e-mail wskazany przez dział obsługi klienta lub za pośrednictwem formularza kontaktowego na Stronie Internetowej.
  6. W odniesieniu do Zamówień opłaconych z góry za pomocą karty kredytowej / debetowej, w przypadku gdy Użytkownik złoży w swoim banku wniosek o obciążenie zwrotne karty kredytowej / debetowej, przetwarzanie reklamacji zostanie wstrzymane i nie zostanie ona rozpatrzona przez Sprzedawcę do momentu wyjaśnienia sprawy. Pomimo pozytywnie rozpatrzonej reklamacji, Użytkownik nie otrzyma zwrotu kosztów, jeśli obciążenie zwrotne karty było skuteczne.
  7. W przypadku, gdy Sprzedawca lub Ogłoszeniodawca nie może dostarczyć i / lub zapewnić Produktów Rabatowych z nieprzewidzianych przyczyn w ciągu 180 dni od daty Zakupu, Użytkownik zostanie powiadomiony drogą mailową i zostanie mu zaoferowany albo nowy Kupon z porównywalnymi ofertami, albo Zwrot pieniędzy.
  8. W odniesieniu do konkretnych Zakupów mogą mieć zastosowanie dodatkowe warunki Zwrotu pieniędzy opisane bezpośrednio na Stronie Internetowej.
 5. Dostawa Kuponów

  1. Kupony będą dostarczane Użytkownikom za pośrednictwem poczty lub drogą elektroniczną (tj. automatycznie za pośrednictwem poczty elektronicznej lub poprzez wyświetlenie na stronie z potwierdzeniem Zamówienia pod koniec procesu zamawiania).
  2. Niedostarczenie Kuponu w formie fizycznej lub elektronicznego potwierdzenia nie unieważnia Kuponu ani nie wpływa na Saldo Kuponowe. Nie ma znaczenia, jeśli brakuje Kuponu lub jest on uszkodzony, ponieważ wartość Kuponu jest przypisana do określonego Użytkownika poprzez określone przez niego unikalne dane osobowe, takie jak numer identyfikacyjny Zamówienia, numer telefonu, adres e-mail.
  3. Własność Kuponu przechodzi na Użytkownika wyłącznie w momencie dostawy lub płatności. W przypadku nieotrzymania płatności (np. nieuhonorowanie czeku płatniczego, cofnięcie płatności kartą kredytową lub nieopłacenie konta w terminie) wszelkie Kupony, które zostały wysłane, staną się nieważne i nie mogą zostać wykorzystane.
  4. Jeśli Kupon dostarczony drogą pocztową zostanie zgubiony, skradziony lub zniszczony, zanim zostanie wykorzystany, Sprzedawca nie może ponownie wystawić Kuponu w formie fizycznej, ale Wartość Kuponu pozostanie na Koncie Użytkownika, bez względu na to czy zarejestrował on Konto.
  5. Każdy Kupon jest identyfikowany przez unikatowy identyfikator Kuponu odpowiadający numerowi identyfikacyjnemu Zamówienia. Wartość Kuponu zasili Saldo kuponowe na Koncie.
  6. Zakup jakichkolwiek towarów prezentowanych na Stronie Internetowej nie jest jako tako możliwy. Towary można otrzymać jako darmowe Prezenty za zakup Kuponu. Za każdym razem, gdy Użytkownik płaci za Zakup Kuponu i otrzymuje towary, wpłacana kwota jest zawsze opłatą za Kupon, a towary zawarte w pakiecie Produktów Rabatowych są dostarczane jako darmowe prezenty.
  7. Wszystkie środki wpłacone przez Użytkownika zawsze zasilają Konto Użytkownika w ich pełnej wartości.
 6. Wykorzystanie Kuponu przy zakupie

  1. Jeżeli na danym Kuponie nie wskazano inaczej, z Kuponów mogą korzystać jedynie indywidualni Użytkownicy.
  2. Jeżeli Warunki Kuponowe nie stanowią inaczej, Kupony nie są ważne w połączeniu z innymi promocjami i rabatami.
  3. O ile wyraźnie nie wskazano inaczej, Kupon nie uprawnia Użytkownika do zakupu Produktu Rabatowego w określonym czasie. Użytkownikowi zaleca się wczesny kontakt z przedstawicielem działu obsługi klienta. Dzięki temu Użytkownik będzie miał szansę zabezpieczenia preferowanego czasu otrzymania Produktów Rabatowych. Sprzedawca nie może zagwarantować dostarczenia konkretnych Produktów Rabatowych.
  4. Kupony są datowane i oznaczone datą ważności, w przypadku gdy Kupony nie zostaną wykorzystane przed wygaśnięciem tego terminu, Użytkownik nie będzie uprawniony do Zwrotu pieniędzy ani wymiany. Jeżeli Użytkownik nie jest w stanie zrealizować swojego Kuponu u Ogłoszeniodawcy przed datą ważności bez własnej winy, Użytkownik może być uprawniony do Zwrotu pieniędzy. Aby otrzymać Zwrot, Użytkownik musi w sposób zadowalający wykazać Sprzedawcy, że niezdolność do wykorzystania Kuponu nie była jego winą. Decyzja o przyznaniu Zwrotu leży w wyłącznej gestii Handlowca. Jeżeli data ważności nie jest określona, Kupony są ważne przez 10 lat od momentu Zakupu.
  5. Zakupy dokonywane z wykorzystaniem Kuponów, ani żadne odsetki naliczone od jakiejkolwiek kwoty na Saldzie Kuponowym Użytkownika, nie podlegają zwrotowi w formie gotówki.
  6. Użytkownik może sprawdzić Saldo Kuponowe kontaktując się z przedstawicielami Sprzedawcy lub logując się na swoje Konto (opcja dostępna tylko dla Użytkowników, którzy zarejestrowali Konto).
  7. Kupon może być wykorzystany tylko raz.
  8. Kupony można wymienić na różne Produkty Rabatowe różnych Ogłoszeniodawców. Aktualni Ogłoszeniodawcy są prezentowani w treści Reklamy, która może ulegać zmianom. Sprzedawca nie składa żadnych obietnic, poręczeń, gwarancji ani oświadczeń dotyczących Produktów Rabatowych oferowanych przez Ogłoszeniodawców.
  9. W przypadku zamówień dotyczących wykorzystania Kuponów na zakup kilku różnych Produktów Rabatowych, wartość Kuponu jest przypisywana do poszczególnych Produktów na podstawie proporcji wartości Produktu w odniesieniu do całkowitej wartości wszystkich Produktów, z wyłączeniem kosztów transportu, podatków i innych opłat.
  10. Kupony można wykorzystać na zakup Produktów Rabatowych o wyższej wartości niż wartość Kuponu po uiszczeniu różnicy przez Użytkownika. Kupony można wykorzystać na zakup Produktów Rabatowych o niższej wartości wyłącznie wedle uznania Użytkownika. Jeśli Użytkownik nie wykorzysta całej wartości Kuponu, różnica pozostanie na Saldzie Konta.
  11. Kupony mogą być wykorzystane na zakup usług w dowolnej walucie, a nie tylko w walucie, w której zakupiono Kupon. Jednak każda taka transakcja będzie podlegała opłacie za przeliczenie waluty. W przypadku zmiany Wartości Kuponu ze względu na zmiany kursów walutowych, Wartość Kuponu jest oceniana poprzez kurs wymiany na dzień wykorzystania Kuponu, również w przypadku częściowego wykorzystania Kuponu.
  12. Kupony będą podlegały weryfikacji w momencie zakupu z ich wykorzystaniem usług.
  13. Sprzedawca może pobierać dodatkowe opłaty i inne koszty związane z Zakupem i / lub wykorzystaniem Kuponu w imieniu Ogłoszeniodawcy. Informacje o wszelkich takich kosztach i opłatach (jeśli wystąpią) będą przekazywane Użytkownikowi przed ich pobraniem.
 7. Odpowiedzialność

  1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo lub zgodność z prawem Produktów Rabatowych zakupionych z wykorzystaniem Kuponów, ani za rzetelność i dokładność informacji zawartych w Reklamie, za możliwość lub prawo Ogłoszeniodawców do sprzedaży Produktów Rabatowych ani za wypłacalność Użytkowników składających Zamówienia.
  2. Operator płatności nie jest stroną umowy zawartej pomiędzy Użytkownikami i Ogłoszeniodawcami ani nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie lub niewykonanie umów zawartych przez Użytkowników.
  3. Operator płatności nie świadczy usług płatniczych, nie prowadzi rachunków bieżących ani rachunków rozliczeniowych. W ramach swojej działalności, Operator płatności korzysta z wyspecjalizowanych instytucji finansowych oraz instytucji płatniczych, o wyborze których decyduje z zachowaniem należytej staranności.
  4. Sprzedawca, Operator płatności i Administrator Strony nie ponoszą odpowiedzialności za szczególne, pośrednie lub wtórne szkody powstałe podczas użytkowania Produktów Rabatowych prezentowanych na Stronie Internetowej.
  5. Środki zgromadzone na Koncie z tytułu Zakupu Kuponu nie są objęte Systemem Rekompensat Usług Finansowych. W mało prawdopodobnym przypadku nagłej niewypłacalności emitenta Kuponu, część środków zgromadzonych na Koncie może nie być dostępna.
  6. Sprzedawca może zaprzestać, anulować lub odmówić wydania lub honorowania konkretnego Kuponu w dowolnym czasie, z dowolnego powodu i bez uprzedzenia. Może to nastąpić z różnych powodów, w tym ze względu na błędy związane z wydaniem lub przetwarzaniem Kuponu lub w związku ze stwierdzeniem Sprzedawcy, że Użytkownik ubiegał się o Kupon lub wykorzystał Kupon w sposób nieprawidłowy lub niezgodny z jego przeznaczeniem, bądź z naruszeniem niniejszego Regulaminu lub ze względu na to, że Kupon został sfałszowany lub zmieniony.
  7. Sprzedawca udostępnia Stronę Internetową w stanie „w jakim jest”, „ze wszystkimi wadami” i „w miarę dostępności”. Sprzedawca i jego dostawcy oraz Ogłoszeniodawcy nie dają wyraźnych gwarancji ani rękojmi dotyczących Strony Internetowej, Kuponu ani Produktów Rabatowych.
  8. W maksymalnym zakresie dopuszczalnym przez prawo, Sprzedawca i jego pracownicy, dyrektorzy, agenci, sprzedawcy i Ogłoszeniodawcy wyłączają domniemane gwarancje, że Produkty Rabatowe są zbywalne, zadowalającej jakości, odpowiednie, terminowe, zdatne do określonego celu lub potrzeb, nie naruszają prawa lub nadają się do użytku z należytą starannością i umiejętnościami. Sprzedawca nie gwarantuje, że będą one spełniać wymagania Użytkowników, są wolne od błędów, niezawodne lub dostępne przez cały czas. Sprzedawca nie gwarantuje, że korzyści jakie można otrzymać w związku z korzystaniem ze Strony Internetowej będą skuteczne, niezawodne, dokładne i spełnią wymagania Użytkowników. Sprzedawca nie udziela żadnych innych gwarancji w odniesieniu do ochrony prywatności i bezpieczeństwa niż te wyraźnie określone w Polityce Prywatności. Sprzedawca nie gwarantuje, że Użytkownik będzie mógł uzyskać dostęp lub korzystać ze Strony Internetowej w dowolnym wybranym czasie i lokalizacji. Żadna ustna lub pisemna informacja ani porada udzielona przez jego przedstawiciela nie stanowią gwarancji. Użytkownik może posiadać dodatkowe prawa konsumenckie zgodnie z prawem lokalnym w miejscu zamieszkania Użytkownika, których niniejszy Regulamin nie może zmienić.
 8. Odszkodowanie

  1. Akceptując niniejszy Regulamin Użytkownik zgadza się zabezpieczyć i chronić Sprzedawcę i właściciela Strony Internetowej, jego dyrektorów, pracowników i agentów przed odpowiedzialnością z tytułu wszelkich roszczeń, szkód, zobowiązań, strat, należności, kosztów lub długów i wydatków (w tym, bez ograniczeń, z tytułu wszelkich rozsądnych opłat powstałych w związku z jakimikolwiek roszczeniami lub postępowaniami sądowymi wszczętymi lub grożącymi Sprzedawcy wobec jakichkolwiek osób) wynikających z korzystania przez Użytkownika z dostępu do Strony Internetowej lub Kuponu; z korzystania ze Strony Internetowej z użyciem hasła Użytkownika; z naruszenia jakiegokolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu; z naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym bez ograniczeń praw autorskich, praw własności lub praw do ochrony prywatności; oraz z jakiegokolwiek roszczenia o to, że Treści przekazane przez Użytkownika skutkują szkodą osoby trzeciej.
  2. Niniejszy obowiązek zwolnienia z odpowiedzialności i odszkodowania pozostaje w mocy po wygaśnięciu niniejszego Regulaminu i zaprzestaniu korzystania przez Użytkownika ze Strony Internetowej.
 9. Cenimy sobie Państwa opinię

  1. Każdy Użytkownik korzystający ze Strony Internetowej ma możliwość podzielenia się swoją opinią na temat Kuponów zakupionych za pośrednictwem Strony Internetowej.
  2. Opinie i sugestie, łącznie z wszelkimi materiałami, którymi Użytkownik chciałby się podzielić, powinny być kierowane na adres e-mail wskazany na Stronie Internetowej.
  3. Wysyłając opinię Użytkownik musi mieć prawo do materiałów, które mają zostać opublikowane, w tym prawo do udostępniania materiałów audiowizualnych. Wysyłając opinię Użytkownik wyraża zgodę na publikację treści opinii lub jej części, wraz z załączonymi materiałami, na Stronie Internetowej oraz innych stronach opisujących Produkty Rabatowe, których ta opinia dotyczy.
  4. Sprzedawca może wysyłać Użytkownikowi e-maile o charakterze administracyjnym i promocyjnym związane z dostępnymi Produktami Rabatowymi. Użytkownik może zrezygnować z naszych e-maili promocyjnych w dowolnym momencie, klikając w link wyrejestrowania na dole każdej takiej korespondencji lub poprzez odpowiednie zarządzanie ustawieniami Kont
 10. Postanowienia końcowe

  1. Niniejszy Regulamin może ulec zmianie w dowolnym czasie poprzez umieszczenie nowych warunków na Stronie Internetowej. Zmiany będą widoczne dla Użytkowników składających Zamówienia online i będą miały zastosowanie w odniesieniu do Zamówień, które zostały złożone po ich wprowadzeniu.
  2. Siedziba Administratora - Worldwide Venture Capital LLC, 16192 Coastal Highway, Lewes, DE19958, County of Sussex, United States
  3. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu mogą być uznane za nieważne lub nieskuteczne, nie ma to wpływu na ważność i skuteczność pozostałych postanowień niniejszego Regulaminu. Takie nieważne lub nieskuteczne postanowienie zostanie zastąpione ważnym i skutecznym postanowieniem, które najściślej osiąga efekt ekonomiczny, którego dotyczyło nieważne lub nieskuteczne postanowienie.
  4. Sprzedawca będzie starał się umożliwić niezakłócony dostęp do Strony Internetowej. Sprzedawca nie udziela żadnej gwarancji, że Strona Internetowa jest wolna od wirusów lub innych programów mogących mieć szkodliwy wpływ na dowolną technologię. Dlatego dostęp do Strony Internetowej może być zawieszony, ograniczony lub zakończony w dowolnym momencie z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy. W szczególności, dostęp Użytkownika do Strony Internetowej i / lub Produktów Rabatowych może być czasami ograniczony, aby umożliwić naprawę, konserwację i wprowadzanie nowych udogodnień lub usług. Sprzedawca dołoży starań aby przywrócić taki dostęp tak szybko jak to będzie możliwe. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonalność, z której korzystanie jest uzależnione od przeglądarki Użytkownika lub innego oprogramowania stron trzecich.
  5. Sprzedawca dokłada wszelkich starań aby zapewnić, że informacje na Stronie Internetowej są poprawne, jednak nie gwarantuje on dokładności i kompletności Treści. Sprzedawca może dokonać zmian w Treści, usługach i cenach w dowolnym czasie i bez powiadomienia. Treści mogą być nieaktualne, a Sprzedawca nie zobowiązuje się do ich aktualizowania.
  6. Sprzedawca zastrzega sobie każdorazowo prawo do zmiany, modyfikacji, zastąpienia, zawieszenia lub usunięcia bez powiadomienia wszelkich informacji, Kuponów lub Usług zamieszczonych na Stronie Internetowej, jeśli zajdzie uzasadniona potrzeba takich działań.
  7. Strona Internetowa oraz Treści, w tym, między innymi, niniejszy Regulamin, są dostępne w języku angielskim i w innych językach. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności lub różnic w różnych wersjach językowych, wersja angielska będzie rozstrzygająca. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności czy różnic między Treścią a niniejszym Regulaminem, stosuje się postanowienia niniejszego Regulaminu.
  8. W celu uzyskania jakiejkolwiek dodatkowej pomocy Użytkownik proszony jest o skorzystanie z formularza kontaktowego dostępnego na Stronie Internetowej.

TERMS AND CONDITIONS OF DISCOUNT VOUCHER CLUB

These Terms and Conditions establish the rights and obligations of the parties resulting from the use of this Website, including those relating to information posted on the Website, and to Purchases and use of Vouchers. You are required to read these Terms carefully. Sharing your data on the Website or placing an Order for a Voucher through this Website is tantamount to acceptance of the provisions of these Terms and of the Privacy Policy. If you have any questions regarding these Terms, please do not hesitate to contact us.

 1. Definitions.

  In this Agreement, we use various defined terms. You will know they are defined because they begin with a capital letter.

  1. Account – Platform’s virtual records enabling to identify, track and manage Voucher Balance of a User;
  2. Administrator – the controller of Users’ personal data in accordance with the Privacy Policy;
  3. Advertisement – any kind of promotional or advertising material that is published or otherwise displayed on the Website on behalf of the Advertiser;
  4. Advertiser – either the Merchant or a third party seller of services or combined packages for which a Voucher can be redeemed subject to Voucher Conditions;
  5. Content – information and materials which a User can publish and/or obtain from the Website;
  6. Microsite – an auxiliary website supplementary to the Website including mobile applications, electronic communications or services, social networking sites, or any individual, business partner-specific, merchant-specific, city-specific, or other area-specific websites that link to or reference these Terms;
  7. Order – an offer made by the User to purchase a Voucher;
  8. Payment provider – the processing of payments can be performed by third parties providing data and payment processing, receivable invoicing, reconciliation and reporting services;
  9. Platform – the software used for Website and Account management and execution of other services related to Order fulfilment;
  10. Privacy Policy – a set of rules for the processing of personal data and protection of privacy applicable to Website Users, presented in detail on the Website under the “Privacy Policy” tab;
  11. Purchase – the purchase of a Voucher from the Website following the User’s Order and the Merchant’s confirmation of conclusion of an agreement. The Website cannot be used for any purchase of physical goods and nothing on the Website shall be considered as an offer for such sale;
  12. Refund – a refund of the Voucher price;
  13. Registration – creation of an Account on the Platform. Whenever Purchase is made, an Account is registered automatically by unique User data, enabling the User to store and access his Voucher Balance on the Platform. The Website may allow self-Registration of an Account by the User;
  14. Merchant - the entity from which Vouchers can be purchased;
  15. Terms and Conditions, or Terms - these terms and conditions in their entirety;
  16. User - any natural person accessing or using the Website, including any person who has made a Purchase or has received the Voucher as a gift (provided that gifting is permitted under the Voucher Conditions relating to the particular Voucher);
  17. Voucher - an instrument in electronic form which is sold by the Merchant and which, subject to Voucher Conditions, entitles the User to redeem it via the relevant Advertiser in exchange for multiple Voucher Products offered by the Advertiser. An electronic Voucher may be represented by a physical form;
  18. Voucher Balance - sum of not redeemed Vouchers purchased from the Merchant, assigned to specific User and represented by the balance on the Account;
  19. Voucher Conditions - some Vouchers may be subject to specific additional terms and conditions described in the Advertisement, on the Website or on a physical, printed Voucher;
  20. Voucher Gift - free of charge  service or goods that might be attached to any Purchase of the Voucher, irrespective of the Voucher Value. Voucher Gift never has any commercial value and cannot be purchased separately. No offer presented on the Website shall ever be considered as an offer to purchase Voucher Gift;
  21. Voucher Products - the services offered by a particular Advertiser which are described in the Advertisement and which can be obtained in exchange for a Voucher, subject to the Voucher Conditions;
  22. Voucher Value - price paid by the User for a Voucher and accumulated on an Account;
  23. Website - the website registered in this domain, offering placement of Orders and any Microsite;
  24. Website Administrator - the entity responsible for proper functioning of the Website.
 2. General Terms of Use of Website

  1. The User agrees to these Terms whenever he uses any aspect of the Website, irrespective of whether a Voucher is purchased or not. These Terms relate to Purchases and use of Vouchers. Distinct terms may apply to redemption of Vouchers for Voucher Products.
  2. All Vouchers are multi-purpose vouchers that are subject to these Terms and to any terms and conditions of the relevant Advertisers. This means that all Vouchers can be redeemed for multiple services of multiple Advertisers.
  3. All commercial information, price lists and Voucher Products Advertisement on this Website are merely an invitation for the Users to make offers and conclude an agreement for Purchase. No information contained on this Website, regardless of its name, should be regarded as an offer within the meaning of the law in force.
  4. The Merchant reserves the right to cancel an Order in case the User’s purchase behavior is seen to be suspicious or potentially fraudulent. The use of the Website by re-sellers is not tolerated, and the Merchant reserves the right to cancel Orders which are deemed to display re-seller behavior.
  5. Unless otherwise agreed, the Merchant may modify specification of Vouchers. In particular, but without limitations, the identity and number of Advertisers who are prepared to accept the Vouchers as payment for Voucher Products may from time to time vary and this is specifically acknowledged and accepted by the User.
  6. Any Orders placed by a User for Vouchers shall be deemed to be an offer and  shall only be deemed accepted by the Merchant upon the earlier of acceptance of Order by the Merchant or delivery of Vouchers. Merchant expressly reserves the right to reject any offer. In addition, even if the Merchant has initially accepted the User’s offer, the Merchant can cancel the transaction at any time if it reasonably suspects that the User has committed any fraud against the Merchant, Advertiser or an affiliated third party of the Merchant.
  7. The Merchant is at liberty to decline any Order placed either on the Website or over the phone, and is not obliged to provide a reason for such decision.
  8. The User placing the Order must be at least 18 years of age and have full legal capacity or hold a consent from his or her legal guardian, in accordance with the statutory laws applicable in the current location of the User. The User promises not to provide false data including false names, addresses and/or contact or payment details; or engage in any unlawful activity in connection with the Purchase or use of a Voucher, or allow anyone else to do so. The Merchant cannot be held responsible if the data is entered incorrectly and someone other than the intended recipient uses the Voucher.
  9. Users’ personal data is collected on a fully voluntary basis and is used solely by the Administrator (the Merchant) to the extent necessary to process Orders for Vouchers.
  10. Current information on the Vouchers and Voucher Products’ prices is valid on the day of its appearance on the Website and the prices are exclusive of any value added, purchase or other taxes.
  11. All the prices are quoted in a particular currency and include the taxes and fees applicable to the Merchant's registered office. The User is responsible for collecting, withholding, reporting, and remitting such additional applicable taxes to the appropriate tax authority.
  12. The User does not need to complete separate Registration to Purchase the Voucher or to redeem the Voucher. The User may complete self-Registration of an Account so that the Merchant can provide him with easy access to print Vouchers, view his past Purchases and modify his preferences. Registration also means that the User does not need to re-enter his information every time the User buys something or re-visits the Website. The Merchant reserves the right to decline a new Registration or to cancel an Account at any time.
  13. The Merchant is at liberty to decline any Orders placed either on the Website or over the phone and is not obliged to provide a reason why this decision has been taken.
  14. Personal data provided upon Order placement is processed by the Website Administrator, Payment provider and/or the Merchant to the extent necessary for Order fulfilment, including online and offline billing and after-sales service, in accordance with the Privacy Policy.
  15. The Merchant reserves the right to discontinue a Voucher at any time or to modify any Vouchers' terms and conditions.
  16. Purchases are made for personal or gift uses only, commercial trade of a Voucher is strictly prohibited.
  17. The User must not reproduce the Vouchers in any form whatsoever or enable others to do so.
  18. All the Voucher Products displayed on the Website, as well as other names, are used for identification purposes only; they can constitute protected trademarks of the Advertisers.
  19. The Content is fully subject to copyright protection or other intellectual property laws and it may not be used for any purposes other than those expressly permitted in these Terms – in particular it may not be copied, whether in whole or in part.
 3. Orders for Vouchers.

  1. Orders are accepted 24 hours a day, throughout the year. Orders can be placed online or by telephone, from anywhere in the world, however in some countries it is only possible to make a prepayment through the payment system indicated on the Website.
  2. include attachments in form of photos or audio and video files in following formats: jpg, bmp, pdf, mp3, midi, wav, mpeg, qt, avi, flv, mp4, mpg, wmv, vcd or asf;
  3. If the User does not complete Account Registration but supplies the Merchant with his basic contact data, the Merchant’s customer representative will notify the User by email or phone to confirm receipt of his Order. At this point the Purchase is made on the terms set out herein. The Purchase is not complete until the User receives an e-mail confirming acceptance of his offer and Order value is paid.
  4. In case Purchase is made, the Voucher is automatically funded with Voucher Balance of a User. Additional confirmations as well as Voucher Gifts might be delivered electronically, by a shipping company or by mail – the delivery time is 1-3 working days, but time of delivery will not be of the essence and the Merchant will not be liable for any delay in delivery or losses arising from such delay. The above delivery period may, however, be extended for reasons beyond the control of the Merchant, when the Merchant is not responsible for delays in the delivery of the Voucher by mail or shipping company.
  5. Payments may be recorded and processed by different Payment providers (depending on the payment method chosen) or by postal services/courier company where payment on delivery is selected.
  6. If the User chooses prepayment, the Voucher will be funded and a Voucher Gift will be delivered to you or validated upon receipt of funds in the amount of 100% of the price of the Order and additional costs (e.g. shipping, insurance costs) and after Purchase is made.
  7. In case no Purchase is made with respect to a pre-paid Order, the payment is reimbursed to the User.
  8. If “payment on delivery” is selected, the User authorises the Merchant to cover the shipping costs on User’s behalf, and undertakes to reimburse these costs. Please see the terms of use relating to specific Voucher Products or Voucher Gifts for shipping costs.
  9. There is no limit of Voucher Value per household or per User unless expressly specified otherwise on the Website or in the Voucher Conditions. There is no minimum nor maximum balance on the User’s Balance. The Merchant reserves the right to discontinue a Voucher at any time or to modify any Vouchers' conditions.
  10. When the User purchases more than one Voucher they are accumulated on the User’s Balance. The Vouchers may be combined provided that they are owned by the same User.
  11. A Voucher cannot be used to purchase a further Voucher.
 4. Withdrawal from the agreement and complaints procedure

  1. The User can always withdraw from the agreement without stating any reason within 14 days of the date of Order confirmation.
  2. The withdrawal must always be preceded by telephone contact and a written statement containing the number of the bank account of the User who has paid for the Voucher.
  3. When a User provides the Merchant with a request to cancel an unused Voucher within the period indicated above, the User will be provided with a Refund.
  4. If the User receives a Voucher Gift, he might be requested to return it in order to cancel the Purchase. Address to return: Worldwide Venture Capital LLC, 16192 Coastal Highway, Lewes, DE19958, County of Sussex, United States
  5. Complaints are processed within the period of 14 working days of the date of receipt of a complaint letter. Where a complaint is successful, the Refund or fixing/exchange of the Voucher occurs automatically. The User may inquire about the status of the complaint via e-mail sent to the e-mail address indicated by the customer service department or through contact form on the Website. 
  6. With respect to Orders settled upfront with a credit/debit card, where the User files a credit/debit card chargeback at the issuing bank, the processing of their complaint will be put on hold and will not be dealt with by the Merchant until the issue is resolved. Despite having satisfied the complaints procedure, no Refund will be granted to a User whose chargeback was successful.
  7. In the event that the Merchant or Advertiser cannot supply and/or provide the Voucher Products as described for unforeseen reasons within 180 days from Purchase date, the User will be notified by email and offered either a new Voucher with comparable benefits (if available) or a Refund.
  8. For specific Purchases, additional Refund conditions described directly on the Website may apply.
 5. Voucher delivery.

  1. The Vouchers will be delivered to Users by post or electronic means (i.e. automatically emailed or displayed at confirmation of order page at the end of the ordering process).
  2. Non-delivery of a physical Voucher or electronic confirmation does not void the Voucher or affect the Voucher Balance. If the Voucher is missing or damaged, it does not matter as the Voucher value is assigned to the User identified by his unique personal data, such as Order identification number, phone number, email address.
  3. Title to the Vouchers only passes to the User on delivery or payment. If payment is not received (e.g. cheques are dishonoured, credit card payments are charged back or accounts remain unpaid at the due date) any Vouchers dispatched will become void and must not be used.
  4. If a Voucher delivered by post is lost, stolen or destroyed before it is redeemed, the Merchant cannot reissue the Voucher in physical form, but the Voucher Value will remain with the User’s Account, whether registered or not.
  5. Each Voucher is identified by a Voucher unique ID equivalent to Order ID. The Voucher Value will fund the User’s Voucher Balance on the Account.
  6. No goods presented on the Website can be purchased as such. Goods may be obtained as free Gifts for purchasing a Voucher. Whenever the User pays for a Purchase and receives goods, the amount paid is always for a Voucher and the goods included in the package of Voucher Products are delivered as free gifts.
  7. All funds paid by the User always fund the User’s Account with their full value.
 6. Voucher redemption.

  1. Vouchers are to be used only by individual Users, unless otherwise stated on the Voucher.
  2. Unless otherwise stated in the Voucher Conditions, Vouchers are not valid in conjunction with other promotions or discounts.
  3. Unless expressly stated otherwise, the Voucher does not entitle the User to buy Voucher Products at a specific time. The User is strongly recommended to contact the customer care representative at an early stage. Doing so will give the User the best chance of securing his preferred time for the provision of the Voucher Products. The Merchant cannot guarantee provision of specific Voucher Products.
  4. The Vouchers are dated and designated with an expiry date, in case the Vouchers are not redeemed before the expiry date the User will not be entitled to Refund nor exchange. If the User is unable to redeem his Voucher with the Advertisers before the expiry date through no fault of his own, the User may be entitled to a Refund. In order to receive a Refund, the User must prove to the Merchant’s reasonable satisfaction that his inability to redeem the Voucher was not his fault. The decision to grant a Refund is within the sole discretion of the Merchant. If the expiry date is not specified, Vouchers are valid for 10 years since the moment of Purchase.
  5. Purchases made with Vouchers are not refundable in cash, nor is interest payable on any amount on a User Voucher Balance.
  6. The User can check the Voucher Balance by contacting the Merchant’s customer representatives or by logging into his Account (only applies to Users who Registered an Account).
  7. A Voucher can only be redeemed once.
  8. Vouchers can be exchanged for a variety of Voucher Products of Advertisers. Current Advertisers are presented in the Advertisement, which may vary from time to time. The Merchant does not make or give any promises, warranties, guarantees or representations concerning the Voucher Products provided by the Advertisers.
  9. In case of orders for Vouchers to be redeemed for multiple-item Voucher Products, the value of the Voucher is allocated to each item based on the proportion of the item's value to the total value of all items, excluding shipping, taxes and other charges.
  10. Vouchers may be exchanged for Voucher Products of a higher value, on payment of the difference by the User. Vouchers may be exchanged for Voucher Products of a lower value, solely at the discretion of the User. If the User does not use the entire Voucher Value, the difference will remain on the Account Balance.
  11. Vouchers may be redeemed against services purchased in any currency, not only with the currency in which a Voucher was Purchased. However, each such transaction will be subject to currency conversion charges. Where the Voucher Value changes due to changes in exchange rates, the Voucher Value is judged by the exchange rate on the date the Voucher is redeemed, also in cases of partial redemption.
  12. Vouchers will be subject to verification at the time of redemption.
  13. The Merchant may collect additional fees or other costs associated with the Purchase and/or redemption of a Voucher on behalf of the Advertiser. All such fees or costs (if any) shall be communicated to the User before their collection.
 7. Liability

  1. The Merchant shall not be liable for the quality, safety or legality of Voucher Products for which Vouchers are redeemed, the genuineness and thoroughness of information provided in the Advertisement, the Advertisers’ right or capability to sell them and the solvency of Users placing Orders.
  2. The Payment provider is not a party to agreements concluded between Users and Advertisers and shall not be held liable for improper performance or nonperformance of agreements concluded by Users.
  3. The Payment provider does not perform payment services, does not keep current accounts nor settlement accounts. Within the scope of its business activity, the Payment provider makes use of specialized financial institutions and payment institutions which it chooses with due care and diligence.
  4. The Merchant, the Payment provider and the Website Administrator are not responsible for special, indirect or consequential damages incurred during the use of Voucher Products presented on the Website.
  5. The funds accumulated on the Account due to Purchase of a Voucher are not covered by the Financial Services Compensation Scheme. In the unlikely event of the issuer of a Voucher becoming insolvent, some funds on the Account may not be available to spend.
  6. The Merchant may discontinue, cancel or refuse to issue or honour a specific Voucher at any time for any reason without notice. This may occur for a range of reasons including due to errors associated with issuing or processing the Voucher or because the Merchant considers that a User has applied for or used the Voucher improperly or outside its intended purpose or operation or in breach of these Terms or because the Voucher has been tampered with or altered.
  7. The Merchant provides the Website "as is", "with all faults" and "as available." The Merchant and its suppliers and Advertisers make no express warranties or guarantees about the Website, Voucher or Voucher Products.
  8. To the maximum extent permitted by law, the Merchant and its officers, directors, agents, vendors and Advertisers disclaim implied warranties that the Voucher Products are merchantable, of satisfactory quality, accurate, timely, fit for a particular purpose or need, non-infringing or relating to the use of reasonable care and skill. The Merchant does not guarantee that they will meet the User’s requirements, are error-free, reliable, without interruption or available at all times. The Merchant does not guarantee that the results that may be obtained from the use of the Website, will be effective, reliable, accurate or meet the User’s requirements. The Merchant makes no warranties as to privacy and security other than as expressly stated in the Privacy Policy. The Merchant does not guarantee that the User will be able to access or use the Website at times or locations of his choosing. No oral or written information or advice given by its representative shall create a warranty. The User may have additional consumer rights under the User’s local laws that this Terms cannot change.
 8. Indemnity

  1. By accepting these Terms the User agrees to defend, indemnify and hold harmless the Merchant and the owner of the Website, it’s officers, directors, employees and agents, from and against any and all claims, damages, obligations, losses, liabilities, costs or debt, and expenses (including but not limited to any reasonable fees arising from any claims or legal proceedings brought or threatened against the Merchant by any person) arising from the User’s use of and access to the Website or Voucher; use of the Website through the User’s password; violation of any term of these Terms; violation of any third party right, including without limitation any copyright, property, or privacy right; and any claim that any Content submitted by the User causes damage to a third party.
  2. This defense and indemnification obligation will survive these Terms and the User’s use of the Website.
 9. We value your opinion

  1. Each User making use of the Website has the opportunity to share their opinion on the use of Vouchers purchased via the Website.
  2. Opinions and suggestions, together with any materials that the User may want to share, should be directed to the e-mail address indicated on the Website.
  3. The User sending the opinion must have the right to the materials to be published, including the right to share audio-visual materials. The User sending the opinion agrees for the content of the opinion or parts thereof to be published, together with the attached materials, on the Website and other websites describing the Voucher Products which the opinion concerns.
  4. The Merchant may send the User administrative and promotional emails related to the Voucher Products available. The User may opt-out of our promotional emails at any time by clicking on the unsubscribe link at the bottom of any such correspondence or by managing his Account settings.
 10. Final provisions

  1. These Terms may be amended at any time by posting the new terms on the Website. The changes will be visible to Users submitting Orders online, and will apply to Orders that have been placed after their introduction.
  2. Corporate Headquarters - Worldwide Venture Capital LLC, 16192 Coastal Highway, Lewes, DE19958, County of Sussex, United States